Учебно-методическая продукция

Учебная и учебно-методическая  продукция, изданная  ППС КРМУ

за октябрь - ноябрь 2017-2018 уч. года101.jpg      Y41   Yemelyanova E.V.                                                                                                                

                Introduction to the specialty (translation).Raleigh, North

                Carolina, USA Open Science Publishing, 2017. 141 p.   

                                        ISBN 978-0-244-93614-3

                                                                                                                                            (RUS)

          Учебно – методическое пособие «Введение в специальность» предназначено для преподавателей филологических дисциплин и студентов специальности переводческое дело. Пособие включает в себя лекционный материал по тематике, предусмотренной Государственным стандартом и типовыми программами по данной дисциплине: вопросы для закрепления материала, творческие задания для развития коммуникативной компетенции и тестовые задания для контроля и самоконтроля. Лекционный материал охватывает вопросы по истории развития переводческой деятельности, классификации перевода, роли переводчика как посредника между культурами, вопросы по профессиональной подготовке переводчиков.

                                                                                                                                                                                                                                                         UDK 811.111
       102.jpgY41   Yemelyanova E.V.

                 Course of  Iectures on the basics of

                 professional activity of the translator.       

                 Raleigh, North Carolina, USA Open Science  

                 Publishing, 2017. 182 p.   

                                                     ISBN 978-0-244-03615-7 

                                                                                                                                            (RUS)

  Учебно- методическое пособие «Курс лекций по основам профессиональной деятельности переводчика» предназначено для    преподавателей филологических дисциплин и студентов специальности переводческое дело. Пособие включает в себя лекционный материал по тематике, предусмотренной Государственным стандартом и типовыми программами по данной дисциплине: вопросы для закрепления материала, творческие задания для развития коммуникативной компетенции      

и тестовые задания для контроля и самоконтроля.   Лекционный материал охватывает вопросы основам коммуникации и перевода, речевой деятельности, подготовки переводчика к профессиональной деятельности, этики переводчика, организации процесса перевода.

                 

                                                                                                                                                                                                                    UDK 81.2.27                    
103.jpgА50 Алиманова А.Т. ЖОО-дағы тәрбие жүйесінің этникалық Ерекшелігі оқу құралы (Оқытушыларға, студенттер мен мектеп мұғалімдеріне арналған құрал), - Ақтөбе – 2017. – 112б.

 

ISBN 978-9965-771-50-7

 

Оқу құралында этникалық тәрбиенің ерекшелігі,оның методологиялық негізі, тұжырымдамалары, ұғым, түсінік, ұлттық тәрбие мәселесін зерттееуші ғалымдардың ой-пікірі, идеялары айқындалып оның зерттеу объектілері сипатталады. Этникалық тәрбие жүйесіндегі әлеуметтік-педагогикалық мәселелер және этникалық тәрбие ерекшеліктері сызба, кесте арқылы бейнеленген.

ЖОО-ғы студенттердің этникалық ерекшеліктерін анықтау барысына тест, сауал материалдарын өткізу қарастырылады. Құралда ұлттық тәрбие жұмысын ұйымдастыру, өткізу әдістері, компонеттері берілген. Оқу құралы білім беру мекемелерінің қызметкерлеріне, мектеп пен орта арнаулы оқу орындарының мұғалімдеріне, жоғарғы оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына арналған.

УДК 37 (376)

                                                                                   ББК 74.58UDK 375(075.8): 82(038)

BBK 81.2-3-973

       U73

1421.png

Urazova G.Sh.
U73            Bilingual Translation of  Phraseological Units (based on unrelated
                  languages): Teaching Guide (The Textbook for Lecturers, Students and

                School teachers).- Aktobe – 2017 –      p
 
      ISBN 978-9965-777-52-3
 

 In this Teaching Guide one considers peculiarities of phraseological units in English and Kazakh languages. The textbook presents the translation of phraseological units from the Abay's "Book of Words" and W. Shakespeare’s "Othello".
For students of English as a foreign language, this layer creates difficulties during development, but after the development of phraseology, when we begin to speak English, we understand them at first sight, our speech about readiness will increase dramatically. We can briefly and accurately express our thoughts and be sure of the correctness of our own expression. In many cases, knowledge of Kazakh and English phraseological units avoids the literal translation of English sentences into Kazakh and vice versa.
In this work, we try to present views on the borrowed phraseological units of both Kazakh and English. The material presented in this textbook is based on a study of etymological dictionaries, English-English and English-Kazakh and Russian-Kazakh Phraseological Dictionary listed in the bibliography.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UDK 375(075.8): 82(038)   BBK 81.2-3-973                                                                                                                     ISBN 978-9965-777-52-3                        © Urazova G.Sh., 2017
1453.jpgУДК 398(574)(574)(075.8)
ББК 82.3(Қаз) -923
           Н80
ISBN978-9965-777-53-0
Нурадинова Н.Ж.
Мұхтар Әуезов және фольклортану мәселелері: оқу құралы
(Оқытушыларға? Стиуденттер мен мектеп мұғалімдеріне арналған құрал),-Ақтөбе -2017-  
ISBN978-9965-777-53-0
Оқу құралында фольклор өмірдің алуан саласын қамтитындықтан, онда ғасырлар бойы қалыптасқан халықтық эстетиканың мол сілемдері сақталған.Атап айтқанда қазақтық шешендік сөдері небір шырайлы ойлар мен терең эстетикалық логикаға құрылады деп санайды. Қысқасы, халық әдебиетінің қай жанрлық түрінен де халықтың этикалық –эстетикалық түсініктері мен қасиеттері бой көрсетіп отырады.
            Оқу құралында М.Әуеовтің фольклортану және әдебиеттану ғылымы, сонымен қатар түрлі әдебиет жанрлары, ақын –жыраулар шығармашылығына қатысты зерттеулері зерттеушілердің еңбектеріне сүйене отырып дербес қарастырылады.
Мұхтар Әуезов және фольклортану мәселелері атты оқу құралында тапсырмалар, тестер жинақталған Филология мамандығының студенттеріне және оқытушыларға арналған.
ISBN978-9965-777-53-0                   © Нурадинова Н.Ж.., 2017